Dubbo Local Environmental Plan 1998—Urban Areas (2000 EPI 112)