Australian William E. Simon University Act 1988 No 89